top left pic
left pic

Weź udział w naszym quizie i zostań szczęśliwym zwycięzcą!

Tylko ten krótki quiz dzieli Cię od możliwości zamówienia próbki kapsułek do prania Vizir 3 w 1!

Czy jesteś gotowa/-y na nieskazitelną biel i żywe kolory swoich ubrań?


top right pic
right pic

ZASADY KONKURSU

 

REGULAMIN ZAMAWIANIA PRÓBEK

w oparciu o quiz dotyczący kapsułek do prania Vizir

 

 

 

1.         Organizator

 

1.1        Organizatorem i administratorem danych konkursu, który wiąże się z zamawianiem próbek kapsułek do prania Vizir w oparciu o quiz (zwanego dalej „Konkursem”) jest spółka Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o., ul. Zabraniecka 20, 03 – 872 Warszawa, Polska (zwana dalej „Organizatorem”).

 

1.2        Konkurs jest prowadzony, a wszelkie dane osobowe przetwarzane przez spółkę

Pelargos, Kosewo 132, 05-190 Nasielsk, (zwaną dalej „Administratorem”).

 

1.3        Administrator przetwarza dane osobowe przekazane w związku z Konkursem w imieniu Organizatora.

 

1.4.       Konkurs jest prowadzony za pośrednictwem następującej strony internetowej: https://www.everydayme.pl (zwanej dalej „Witryną”).

 

 

2.         Uczestnictwo w Konkursie

 

2.1        W Konkursie może uczestniczyć każda osoba, która spełnia wszystkie poniższe warunki (zwana dalej „Uczestnikiem”):

 

            a/ jest osobą fizyczną, obywatelem RP zameldowanym w Polsce na stałe, ukończyła 18 lat;

 

            b/ akceptuje warunki niniejszych Zasad oraz spełnia wszystkie warunki Konkursu;

 

            c/ jest użytkownikiem zarejestrowanym na Witrynie i przed wzięciem udziału w Konkursie poda potrzebne do tego dane.

 

2.2        W Konkursie nie mogą uczestniczyć Pracownicy Organizatora ani Administratora, ani ich bliscy krewni.

 

 

3.         Czas trwania Konkursu

Konkurs rozpoczyna się o godzinie 00:00:01 dnia 25 maja 2018 r., a kończy wraz z wyczerpaniem się zapasów dostępnych próbek.

4.         Zasady uczestnictwa w Konkursie

4.1        Osoby, które chcą uczestniczyć w Konkursie muszą zarejestrować się na stronie internetowej zgodnie z punktem 2.1 niniejszego Regulaminu, a następnie wziąć udział w konkursie w oparciu o quiz dotyczący kapsułek do prania Vizir, który dostępny jest na stronie internetowej. Po rejestracji uczestnicy identyfikowani będą przy pomocy nazwy użytkownika i hasła, które podali podczas rejestracji. Osoby pragnące wziąć udział w Konkursie muszą zarejestrować się na stronie internetowej http://www.everydayme.pl/ i wypełnić kwestionariusz na stronie internetowej http://www.everydayme.pl/. Osoby, które miały już okazję przetestować próbki kapsułek do prania Vizir nie mogą uczestniczyć w Konkursie.

Wypełniając kwestionariusz, uczestnik wyraża zgodę na Zasady Konkursu.

4.2.       Wytyczne dotyczące treści odpowiedzi:

 

Uczestnik gwarantuje, że będzie postępował zgodnie z Wytycznymi Dotyczącymi Treści Odpowiedzi. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za konsekwencje i szkody wynikające z ich naruszenia lub spowodowane przez ich naruszenie. Co więcej, w przypadku wniesienia takich roszczeń przez jakąkolwiek osobę trzecią, Uczestnik chroni i w pełni zabezpiecza Organizatora Konkursu lub Administratora przed takimi roszczeniami.

 

Uczestnik gwarantuje bez względu na okoliczności, że posiada prawa do korzystania z Odpowiedzi. Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za treść Odpowiedzi i gwarantuje, że: posiada wyłączne prawo do korzystania z Odpowiedzi zgodnie z ochroną praw autorskich; używanie jej nie narusza praw żadnej osoby trzeciej; jest uprawniony do przenoszenia na Organizatora praw do korzystania z Odpowiedzi bez wynagrodzenia.

 

Odpowiedź musi być zgodna z poniższymi wytycznymi oraz nie może:

-        naruszać prawa,

-        zawierać przekleństw,

-        zawierać treści szokujących,

-        zawierać treści obscenicznych, agresywnych, pełnych przemocy,

-        zawierać treści pornograficznych ani seksualnych,

-        zawierać treści obraźliwych ani nieodpowiednich dla jakiejkolwiek osoby, w tym Komisji Moderacyjnej lub Organizatora lub jego produktów,

-        zawierać treści obraźliwych dla jakiegokolwiek Uczestnika,

-        zawierać treści obraźliwych dla jakiejkolwiek osoby trzeciej,

-        zawierać danych osobowych jakiejkolwiek osoby trzeciej, z wyjątkiem Uczestnika,

-        odwoływać się do konkurencyjnych marek lub produktów,

-        przedstawiać innych marek lub produktów nieprodukowanych przez Organizatora,

-        zawierać treści reklamowych ani sugerować działalności reklamowej,

-        zawierać odniesień do wszelkich innych stron internetowych,

-        być chroniona jakimkolwiek prawem własności intelektualnej.

 

W przypadku, gdy treść Odpowiedzi narusza dowolną z powyższych zasad, Administrator odrzuca ją, po czym informuje o tym Uczestnika, wraz z podaniem uzasadnienia, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

4.3.       Na podstawie wszystkich zgłoszeń, jury składające się z 3 osób (zwane dalej „Jury”) wybiera spośród tych Uczestników, którzy spełnili warunki Konkursu określone w punktach 2, 4.1 oraz 4.2, zwycięzców według subiektywnych kryteriów ustalonych przez Jury. 55 000 zwycięzców, którzy jako pierwsi rozwiązali quiz i nie mieli jeszcze okazji wypróbować próbki kapsułek do prania Vizir, otrzyma wskazaną poniżej nagrodę.

 

 

5.         Nagrody

 

5.1        Uczestnicy mogą zdobyć następujące nagrody (zwane dalej „Nagrodą”):


- 1 próbka kapsułek do prania Vizir

Całkowita wartość nagrody wynosi: ___ PLN

 

5.2        Organizator powiadamia Zwycięzcę w przeciągu 30 dni od zakończenia Konkursu pocztą elektroniczną na podstawie danych przekazanych przez Zwycięzcę podczas rejestracji do konkursu. Organizator dokonuje maksymalnie 3 próby telefonicznego skontaktowania się ze Zwycięzcą oraz wysyła mu jedną wiadomość e-mail. Jeżeli Zwycięzca nie odpowie na żadną z powyższych prób Organizatora w przeciągu 3 (trzech) dni roboczych od ostatniej próby połączenia telefonicznego i/lub od wysłania wiadomości e-mail, Zwycięzca traci prawo do Nagrody. Organizator wówczas nie daje Zwycięzcy żadnej dodatkowej możliwości odebrania Nagrody, a w jego miejsce wchodzi zwycięzca z listy zapasowej. Zwycięzca (oraz zwycięzca z listy zapasowej) jest zobowiązany do współpracowania z Organizatorem i Administratorem w celu właściwego odebrania Nagrody.

 

5.3        Organizator kontaktuje się ze Zwycięzcą w celu weryfikacji, czy spełnia on wszystkie wymogi określone w niniejszych Zasadach oraz w celu potwierdzenia danych. Nagród nie można przenieść na inną osobę ani wymienić na środki pieniężne. Organizator przekazuje Nagrodę pocztą w przeciągu 30 dni od skutecznego powiadomienia Zwycięzcy. Jeżeli Zwycięzca nie odbiera Nagrody z dowolnej przyczyny nieleżącej wyłącznie po stronie Organizatora, wówczas nie jest uprawniony do Nagrody, a w jego miejsce wchodzi zwycięzca z listy zapasowej.

 

5.4        Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, utratę ani zniszczenie Nagrody podczas wyżej opisanej dostawy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zastosowanie lub sposób eksploatacji Nagrody przez Zwycięzców. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że Organizator/ Administrator nie przyjmuje żadnych wniosków ze strony Zwycięzców o wszelką zmianę czasu lub metody odebrania Nagród.

 

5.5        W przypadku, gdy Zwycięzcy nie pasuje termin odebrania Nagrody, nie może on zaproponować alternatywnego terminu, a w jego miejsce wchodzi zwycięzca z listy zapasowej.

 

6.         Opodatkowanie

   

Organizator zobowiązuje się zapłacić wszystkie podatki związane z nagrodami w imieniu zwycięzców. Wszystkie inne koszty wynikające z nagrody ponosi wyłącznie Zwycięzca.

 

 

7.         Zasady ochrony danych

 

7.1        Firma P&G jest administratorem danych Konkursu. Firma Pelgros, będąca administratorem Konkursu, działa jako jednostka przetwarzająca dane. Jednostka przetwarzająca dane wykorzystuje dane osobowe Uczestników wyłącznie do celu, na terytorium oraz w okresie, które określono w Zasadach Konkursu.

 

7.2        Uczestnicy wyrażają zgodę na zbieranie i przechowywanie przekazanych przez nich danych osobowych w bazie danych Administratora. Ponadto Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Administratora do celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu bez żadnego wynagrodzenia.

 

7.3        Administrator przetwarza wszystkie dane osobowe zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych.

 

7.4        Przekazanie danych jest dobrowolne, chociaż konieczne do uczestnictwa w Konkursie. W przypadku, gdy Uczestnik uzna, że przetwarzanie danych jest sprzeczne z ochroną jego życia prywatnego lub osobistego lub narusza prawo, może zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie i/lub może w dowolnej chwili zażądać usunięcia danych z rejestru krajowego lub zagranicznego, kontaktując się z Organizatorem pod adresem Organizatora określonym w punkcie 1.1 Zasad Konkursu. Można również zażądać korekty danych oraz podania informacji na temat przetwarzania danych. Uczestnik może ostatecznie również zwrócić się do Urzędu Ochrony Danych lub do sądu o odszkodowanie, jeżeli nie zgadza się z decyzją lub działaniem Organizatora.

 

8.         Postanowienia ogólne

8.1        Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się w pełni z postanowieniami zawartymi w niniejszych Zasadach oraz je zrozumiał, a także wyraża na nie zgodę. Uczestnictwo w Konkursie oznacza obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w niniejszych Zasadach.

8.2        Zwycięzca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie Nagrody.

8.3        Jeżeli Organizator w sposób uzasadniony podejrzewa, że jakikolwiek Uczestnik manipuluje w dowolny sposób Witryną lub nie przestrzega postanowień zawartych w Zasadach Konkursu, wówczas może wykluczyć takiego Uczestnika z Konkursu ze skutkiem natychmiastowym. 

8.4         Rejestrując się, Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że treść, wydajność, prędkość transmisji komunikatów i danych, a także prędkość komunikatów protokołu trackback Konkursu zależy od technologii dostawcy, na którą mogą negatywnie wpływać zdarzenia pozostające poza kontrolą Organizatora, przede wszystkim (między innymi) błąd połączenia, wydajność serwera, utrzymanie bezpiecznego połączenia sieciowego. Organizator i Administrator nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w związku z niniejszym punktem.

 

8.5        Pełen zbiór Zasad Konkursu można uzyskać na Witrynie oraz pod adresem Organizatora określonym w punkcie 1.1 niniejszych Zasad. Więcej informacji można uzyskać, wysyłając e-mail na adres everydayme@pelargos.com.pl.

 

 

 

Warszawa, 25.05.2018 r.
Procter and Gamble DS Polska sp z o.o.