top left pic
left pic

Wygraj 1 z 50 szczoteczek do zębów Oral-B Kraina Lodu lub Gwiezdne Wojny

Opowiedz nam o swoim dziecku, rozwiąż quiz, dowiedz się, którą postać z bajek Disneya przypomina Twoje dziecko i wygraj szczoteczkę do zębów.


top right pic
right pic

REGULAMIN

 

„Zimowy Quiz Oral-B”

 

 

1.         Organizator

 

1.1       Organizatorem i administratorem danych konkursu „Zimowy Quiz Oral-B” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Procter and Gamble DS Polska sp z o.o., ul. Zabraniecka 20, 03 – 872 Warszawa, Polska (zwana dalej „Organizatorem”).

 

1.2       Konkurs jest prowadzony, a dane osobowe są przetwarzane przez Pelargos, Kosewo 132, 05-190 Nasielsk (spółkę zwaną dalej „Administratorem”).

 

1.3       Administrator przetwarza dane osobowe powierzone w związku z Konkursem w imieniu Organizatora.

 

1.4.      Konkurs prowadzony jest na stronie internetowej https://www.everydayme.pl (zwanej dalej „Stroną Internetową”).

 

 

2.         Udział w Konkursie

 

2.1       W Konkursie uczestniczyć może każda osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki (zwana dalej „Uczestnikiem”):

 

            a/ osoba fizyczna, obywatel polski ze stałym miejscem zamieszkania w Polsce, w wieku powyżej 18 lat;

 

            b/ osoba, która akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i spełnia warunki Konkursu;

 

            c/ zarejestrowany użytkownik strony internetowej, który przed wzięciem udziału w Konkursie zarejestruje swoje dane konieczne do prowadzenia Konkursu.

 

2.2        Pracownicy Organizatora i Administratora oraz osoby blisko z nimi spokrewnione nie mogą brać udziału w Konkursie.

 

 

3.         Czas trwania Konkursu

Konkurs rozpoczyna się o 10:00:00 w dn. 9 grudnia 2016 r., a kończy się o 23:59:59 w dn. 20 stycznia 2017 r.

 

4.         Przebieg Konkursu

4.1       Osoby pragnące wziąć udział w Konkursie muszą zarejestrować się na Stronie Internetowej zgodnie z punktem 2.1 niniejszego Regulaminu Konkursu, a następnie przystąpić do Konkursu, który dostępny jest na Stronie Internetowej. Po rejestracji Uczestnicy identyfikowani będą przy pomocy nazwy użytkownika i hasła, które podali podczas rejestracji. Wymogiem wzięcia udziału w konkursie jest zarejestrowanie się na stronie http://www.everydayme.pl/ i udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania oraz podanie odpowiedzi na pytanie otwarte.

 

Odpowiadając na pytanie otwarte, każdy uczestnik akceptuje Regulamin Konkursu.

 

4.2.      Wytyczne dotyczące treści Dzieła:

 

Uczestnik zapewnia, że będzie postępować zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi treści Dzieła. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za konsekwencje i szkody wynikające z naruszenia Wytycznych lub spowodowane przez to naruszenie. Ponadto, jeżeli roszczenie z tego tytułu zostanie wysunięte przez osobę trzecią, Uczestnik wystąpi w obronie Organizatora Konkursu lub Administratora oraz w pełni zabezpieczy ich i zwolni z odpowiedzialności w związku z roszczeniem.

 

Uczestnik we wszelkich okolicznościach zapewnia, że posiada prawa do korzystania z Dzieła. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść Dzieła i zapewnia, że jest osobą wyłącznie upoważnioną do korzystania z Dzieła na mocy przepisów dotyczących ochrony praw autorskich, a korzystanie z dzieła nie narusza praw osób trzecich. Uczestnik zapewnia, że jest upoważniony do przeniesienia praw do korzystania z Dzieła na Organizatora bez wynagrodzenia.

 

Dzieło musi spełniać następujące wytyczne i nie będzie:

-          sprzeczne z prawem;

-          zawierać słów wulgarnych;

-          zawierać szokującej treści;

-          obsceniczne, pełne agresji lub przemocy;

-          zawierać treści pornograficznych ani erotycznych;

-          obraźliwe lub nieodpowiednie dla jakiejkolwiek osoby, w tym dla Komitetu Moderatorów, Organizatora lub jego produktów;

-          obraźliwe dla jakiegokolwiek Uczestnika;

-          obraźliwe dla osób trzecich;

-          zawierać danych osobowych osób trzecich, za wyjątkiem Uczestnika;

-          zawierać marek ani produktów konkurencyjnych;

-          pokazywać innych marek ani produktów niewytwarzanych przez Organizatora;

-          zawierać ani sugerować treści reklamowych;

-          wskazywać innych stron internetowych;

-          chronione prawem własności intelektualnej.

 

W przypadku gdy treść Dzieła jest sprzeczna z powyższymi zasadami Administrator nie zatwierdzi jej i poinformuje o tym Uczestnika pocztą elektroniczną, podając powód.

 

4.3.      50 zwycięzców zostanie wybranych spośród autorów wszystkich kreatywnych odpowiedzi przez niezależne jury składające się z 3 osób (zwane dalej „Jury”) z grona tych Uczestników, którzy spełnili warunki konkursu opisane w p. 2., 4.1. i 4.2., na podstawie subiektywnych kryteriów zdefiniowanych przez Jury. Wybór najbardziej oryginalnych i interesujących postów opiera się na wyłącznym uznaniu Jury, a Organizator i Administrator nie ponoszą z tego tytułu odpowiedzialności w żadnej formie. Zwycięzcy zostaną wybrani w ciągu jednego tygodnia od daty zakończenia konkursu.

 

 

5.         Nagrody

 

5.1       Do rozlosowania wśród Uczestników są następujące nagrody (zwane dalej „Nagrodą”):

 

25 x szczoteczka elektryczna Oral-B Kraina Lodu

Całkowita wartość nagrody: 114 PLN

 

25 x szczoteczka elektryczna Oral-B Gwiezdne Wojny

Całkowita wartość nagrody: 114 PLN

 

 

 

5.2       Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą w ciągu 14 dni od zakończenia Konkursu, korzystając z numeru telefonu/adresu e-mail podanego przez Zwycięzcę przed przystąpieniem do Konkursu. Organizator podejmie najwyżej 3 próby skontaktowania się ze Zwycięzcą przez telefon oraz jedną próbę powiadomienia go przez e-mail. Jeżeli Zwycięzca nie odpowie na żadną z prób kontaktu podjętych przez Organizatora w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od próby nawiązania ostatniego połączenia telefonicznego i/lub od wysłania wiadomości e-mail, Zwycięzca traci prawo do otrzymania Nagrody. Organizator nie zapewni Zwycięzcy kolejnej możliwości odbioru Nagrody, a na miejsce Zwycięzcy wstąpi zwycięzca dodatkowy. Zwycięzca (oraz zwycięzca dodatkowy) mają obowiązek współpracować z Organizatorem i Administratorem w celu należytego odebrania Nagrody.

 

5.3       Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą, aby sprawdzić, czy spełnia on wszystkie wymagania przedstawione w niniejszym Regulaminie oraz w celu potwierdzenia danych. Nagrody nie mogą zostać przeniesione na inną osobę ani wymienione na gotówkę. Organizator przekazuje Nagrody Zwycięzcom drogą pocztową, w ciągu 30 dni od pomyślnego powiadomienia danego Zwycięzcy. Jeżeli Zwycięzca nie odbierze Nagrody z powodu, za który Organizator nie ponosi wyłącznej odpowiedzialności, Zwycięzca traci prawo do Nagrody, a na jego miejsce wybrany zostanie zwycięzca dodatkowy, wskazany powyżej.

 

5.4       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, straty ani zniszczenie Nagrody podczas dostawy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w zakresie używania Nagrody lub korzystania z Nagrody przez Zwycięzców. Uczestnicy w sposób jednoznaczny przyjmują do wiadomości, że Organizator/Administrator nie mogą przyjmować próśb Zwycięzców mających na celu zmianę czasu i sposobu wykorzystania Nagród.

 

5.5       Jeżeli czas wykorzystania Nagrody nie odpowiada Zwycięzcy, nie może on zaproponować alternatywnego czasu, a na jego miejsce wchodzi zwycięzca dodatkowy wskazany powyżej.

 

6.         Podatki

   

Organizator zobowiązuje się uiścić wszelkie podatki związane z nagrodami w imieniu Zwycięzców. Wszelkie inne koszty zostaną pokryte wyłącznie przez Zwycięzcę.

 

 

7.         Ochrona danych

 

7.1       Uczestnicy jednoznacznie zgadzają się na gromadzenie i przechowywanie swoich zarejestrowanych danych osobowych w bazie danych Organizatora. Poza tym Uczestnicy zgadzają się na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora bez wynagrodzenia, w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w innych celach podanych po rejestracji na Stronie Internetowej, w tym w celach marketingowych. Zgoda ta może zostać wstrzymana w dowolnym momencie poprzez wyrejestrowanie się na Stronie Internetowej, jednak jej cofnięcie przez Zwycięzców przed wysłaniem Nagrody może sprawić, że dostarczenie Nagrody będzie niemożliwe.

 

 

            Organizator przetwarza wszystkie dane osobowe zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych.

 

 

7.2       Dostarczenie danych jest dobrowolne, ale jest konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Jeżeli Uczestnik uważa, że przetwarzanie danych narusza jego prywatność lub jest sprzeczne z prawem, może zwrócić się do Organizatora z prośbą o wyjaśnienie i/lub wnioskować w dowolnym czasie o wykreślenie z rejestru krajowego lub zagranicznego poprzez skontaktowanie się z Organizatorem pod adresem Organizatora podanym w ust. 1.1 Regulaminu Konkursu. W takim przypadku wymagana może być korekta danych i informacji dotyczących przetwarzania danych. Uczestnicy mogą też ostatecznie zwrócić się do Urzędu Ochrony Danych lub do sądu o orzeczenie odpowiedniego środka prawnego, w przypadku gdy nie zgadzają się z decyzją lub postępowaniem Organizatora.

 

8.         Postanowienia ogólne

8.1       Poprzez uczestnictwo w Konkursie Uczestnicy potwierdzają, że w pełni znają postanowienia niniejszego Regulaminu i że wyrażają na nie zgodę. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne ze zobowiązaniem do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu i postępowania zgodnie z nimi.

8.2       Zwycięzca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie Nagrody.

8.6       Jeżeli Organizator w sposób uzasadniony podejrzewa, że Uczestnik w jakikolwiek sposób manipuluje Stroną Internetową lub nie przestrzega postanowień Regulaminu Konkursu, Organizator wyłączy Uczestnika z Konkursu z efektem natychmiastowym.

8.7        Dokonując rejestracji, Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że treść Konkursu, jego prowadzenie, prędkość przekazywania komunikatów i transmisji danych oraz prędkość protokołu TrackBack zależą od dostawcy technologii, na którą negatywny wpływ mogą mieć czynniki pozostające poza kontrolą Organizatora, w szczególności błędy w połączeniach, działanie serwera i utrzymanie bezpiecznego połączenia sieciowego. Organizator i Administrator całkowicie wyłączają swoją odpowiedzialność w zakresie okoliczności opisanych w niniejszym ustępie.

 

8.8       Pełny Regulamin Konkursu dostępny jest na Stronie Internetowej lub pod adresem Organizatora podanym w ust. 1.1 Regulaminu. Dalsze informacje uzyskać można pod numerem telefonu +48692420895.

 

 

 

Warszawa, 9 grudnia 2016 r.
Procter and Gamble DS Polska sp z o.o.