top left pic
left pic

WYPRÓBUJ NOWE KAPSUŁKI DO PRANIA ARIEL 3 W 1 ZA DARMO!

1. Skutecznie usuwają plamy, dzięki zawartości odplamiacza
2. Dbają o kolory, dzięki specjalnej formule
3. Szybciej rozpuszczają się w wodzie


top right pic
right pic

ZASADY KONKURSU

 

REGULAMIN ZAMAWIANIA PRÓBEK

w oparciu o quiz dotyczący kapsułek do prania Ariel 3 w 1

 

 

 

1.         Organizator

 

1.1        Organizatorem i administratorem danych konkursu, który wiąże się z zamawianiem próbek kapsułek do prania Ariel 3 w 1 w oparciu o quiz (zwanego dalej „Konkursem”) jest spółka Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o., ul. Zabraniecka 20, 03 – 872 Warszawa, Polska (zwana dalej „Organizatorem”).

 

1.2        Konkurs jest prowadzony, a wszelkie dane osobowe przetwarzane przez spółkę

Pelargos, Kosewo 132, 05-190 Nasielsk, (zwaną dalej „Administratorem”).

 

1.3        Administrator przetwarza dane osobowe przekazane w związku z Konkursem w imieniu Organizatora.

 

1.4.       Konkurs jest prowadzony za pośrednictwem następującej strony internetowej: https://www.everydayme.pl (zwanej dalej „Witryną”).

 

 

2.         Uczestnictwo w Konkursie

 

2.1        W Konkursie może uczestniczyć każda osoba, która spełnia wszystkie poniższe warunki (zwana dalej „Uczestnikiem”):

 

            a/ jest osobą fizyczną, obywatelem RP zameldowanym w Polsce na stałe, ukończyła 18 lat;

 

            b/ akceptuje warunki niniejszych Zasad oraz spełnia wszystkie warunki Konkursu;

 

            c/ jest użytkownikiem zarejestrowanym na Witrynie i przed wzięciem udziału w Konkursie poda potrzebne do tego dane.

 

2.2        W Konkursie nie mogą uczestniczyć Pracownicy Organizatora ani Administratora, ani ich bliscy krewni.

 

 

3.         Czas trwania Konkursu

Konkurs rozpoczyna się o godzinie 00:00:01 dnia 05 czerwca 2018 r., a kończy w zależności od tego, jak szybko próbki zostaną zamówione.

4.         Zasady uczestnictwa w Konkursie

4.1        Osoby, które chcą uczestniczyć w Konkursie muszą zarejestrować się na stronie internetowej zgodnie z punktem 2.1 niniejszego Regulaminu, a następnie wziąć udział w konkursie w oparciu o quiz dotyczący kapsułek do prania Ariel 3 w 1, który dostępny jest na stronie internetowej. Po rejestracji uczestnicy identyfikowani będą przy pomocy nazwy użytkownika i hasła, które podali podczas rejestracji. Osoby pragnące wziąć udział w Konkursie muszą zarejestrować się na stronie internetowej http://www.everydayme.pl/ i wypełnić kwestionariusz na stronie internetowej http://www.everydayme.pl/. Osoby, które miały już okazję przetestować próbki kapsułek do prania Ariel 3 w 1 nie mogą uczestniczyć w Konkursie.

Wypełniając kwestionariusz, uczestnik wyraża zgodę na Zasady Konkursu.

4.2.       Wytyczne dotyczące treści odpowiedzi:

 

Uczestnik gwarantuje, że będzie postępował zgodnie z Wytycznymi Dotyczącymi Treści Odpowiedzi. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za konsekwencje i szkody wynikające z ich naruszenia lub spowodowane przez ich naruszenie. Co więcej, w przypadku wniesienia takich roszczeń przez jakąkolwiek osobę trzecią, Uczestnik chroni i w pełni zabezpiecza Organizatora Konkursu lub Administratora przed takimi roszczeniami.

 

Uczestnik gwarantuje bez względu na okoliczności, że posiada prawa do korzystania z Odpowiedzi. Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za treść Odpowiedzi i gwarantuje, że: posiada wyłączne prawo do korzystania z Odpowiedzi zgodnie z ochroną praw autorskich; używanie jej nie narusza praw żadnej osoby trzeciej; jest uprawniony do przenoszenia na Organizatora praw do korzystania z Odpowiedzi bez wynagrodzenia.

 

Odpowiedź musi być zgodna z poniższymi wytycznymi oraz nie może:

-        naruszać prawa,

-        zawierać przekleństw,

-        zawierać treści szokujących,

-        zawierać treści obscenicznych, agresywnych, pełnych przemocy,

-        zawierać treści pornograficznych ani seksualnych,

-        zawierać treści obraźliwych ani nieodpowiednich dla jakiejkolwiek osoby, w tym Komisji Moderacyjnej lub Organizatora lub jego produktów,

-        zawierać treści obraźliwych dla jakiegokolwiek Uczestnika,

-        zawierać treści obraźliwych dla jakiejkolwiek osoby trzeciej,

-        zawierać danych osobowych jakiejkolwiek osoby trzeciej, z wyjątkiem Uczestnika,

-        odwoływać się do konkurencyjnych marek lub produktów,

-        przedstawiać innych marek lub produktów nieprodukowanych przez Organizatora,

-        zawierać treści reklamowych ani sugerować działalności reklamowej,

-        zawierać odniesień do wszelkich innych stron internetowych,

-        być chroniona jakimkolwiek prawem własności intelektualnej.

 

W przypadku, gdy treść Odpowiedzi narusza dowolną z powyższych zasad, Administrator odrzuca ją, po czym informuje o tym Uczestnika, wraz z podaniem uzasadnienia, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

4.3.       50 000 zwycięzców, którzy jako pierwsi rozwiązali quiz, nie mieli jeszcze okazji wypróbować próbki kapsułek do prania Ariel 3 w 1 i którzy spełnili warunki Konkursu określone w punktach 2, 4.1 oraz 4.2, otrzyma próbkę.

 

 

5.         Nagrody

5.1        Uczestnicy mogą zdobyć następujące nagrody (zwane dalej „Nagrodą”):

- 1 próbka kapsułek do prania Ariel 3 w 1

Całkowita wartość nagrody wynosi: ___ PLN

 

5.2        Organizator wysyła próbkę na adres podany przez uczestnika podczas rejestracji. Organizator nie daje Zwycięzcy dodatkowej możliwości odebrania Nagrody, a w jego miejsce wchodzi zwycięzca z listy zapasowej. Zwycięzca (oraz zwycięzca z listy zapasowej) jest zobowiązany do współpracowania z Organizatorem i Administratorem w celu właściwego odebrania Nagrody.

 

5.3        Nagród nie można przenieść na inną osobę ani wymienić na środki pieniężne. Organizator przekazuje Nagrodę Zwycięzcy pocztą w przeciągu 30 dni od skutecznego powiadomienia Zwycięzcy o wygranej. Jeżeli Zwycięzca nie odbiera Nagrody z dowolnej przyczyny nieleżącej wyłącznie po stronie Organizatora, wówczas nie jest uprawniony do Nagrody, a w jego miejsce wchodzi zwycięzca z listy zapasowej.

 

5.4        Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, utratę ani zniszczenie Nagrody podczas wyżej opisanej dostawy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zastosowanie lub sposób eksploatacji Nagrody przez Zwycięzców. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że Organizator/ Administrator nie przyjmuje żadnych wniosków ze strony Zwycięzców o wszelką zmianę czasu lub metody odebrania Nagród.

 

5.5        W przypadku, gdy Zwycięzcy nie pasuje termin odebrania Nagrody, nie może on zaproponować alternatywnego terminu, a w jego miejsce wchodzi zwycięzca z listy zapasowej.

 

 

 

6.         Opodatkowanie

   

Organizator zobowiązuje się zapłacić wszystkie podatki związane z nagrodami w imieniu zwycięzców. Wszystkie inne koszty wynikające z nagrody ponosi wyłącznie Zwycięzca.

 

 

7.         Zasady ochrony danych

 

Organizator jest administratorem danych uczestników Konkursu.

 

Administrator danych powierza proces przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu Administratorowi. Dane osobowe uczestników (takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail oraz adres korespondencyjny) są zbierane i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu i są zgodne z postanowieniami Ogólnego Regulaminu Europejskiego Parlament i Rady (UE) 2016/679 w zakresie ochrony danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r . Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności administratora danych stanowiącego załącznik nr ... do zasad Konkursu i dostępne są na stronie: https://www.pg.com/privacy/polish/privacy_statement.shtml.

 

Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są na podstawie zgody udzielonej przez Uczestnika. Organizator poda dane kontaktowe Uczestnika dostawcom usług pocztowych lub kurierskich w celu dostarczenia Nagrody Zwycięzcy. Dane dotyczące uczestników, zebrane w trakcie trwania Konkursu, którym Organizator wydał Nagrody, będą przetwarzane przez Organizatora przez okres 6 lat, z uwagi na obowiązek przechowywania dokumentacji wynikającej z przepisów prawa.

 

W celu uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych, Uczestnik powinien zwrócić się do Administratora lub Organizatora. Korespondencję należy przesłać na adres Organizatora lub na następujący adres e-mail Administratora: everydayme@pelargos.com.pl. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do poprawiania, aktualizowania, usuwania lub ograniczania przetwarzania, a także prawo do przesyłania danych. W przypadku zmiany lub potrzeby uzupełnienia lub poprawienia danych osobowych, każda osoba, której dane są przetwarzane, jest zobowiązana do ich aktualizacji. W celu skorzystania ze swoich praw, o których mowa powyżej, uczestnik powinien zwrócić się do Administratora, który ma obowiązek odpowiedzenia na wniosek w imieniu Organizatora. Złożenie wniosku o usunięcie danych osobowych przed dostarczeniem nagrody do Zwycięzcy jest możliwe, ale uniemożliwia dostarczenie Nagrody.

 

Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo złożyć skargę organowi nadzorczemu powołanemu w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

8.         Postanowienia ogólne

8.1        Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się w pełni z postanowieniami zawartymi w niniejszych Zasadach oraz je zrozumiał, a także wyraża na nie zgodę. Uczestnictwo w Konkursie oznacza obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w niniejszych Zasadach.

8.2        Zwycięzca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie Nagrody.

8.3        Jeżeli Organizator w sposób uzasadniony podejrzewa, że jakikolwiek Uczestnik manipuluje w dowolny sposób Witryną lub nie przestrzega postanowień zawartych w Zasadach Konkursu, wówczas może wykluczyć takiego Uczestnika z Konkursu ze skutkiem natychmiastowym. 

8.4         Rejestrując się, Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że treść, wydajność, prędkość transmisji komunikatów i danych, a także prędkość komunikatów protokołu trackback Konkursu zależy od technologii dostawcy, na którą mogą negatywnie wpływać zdarzenia pozostające poza kontrolą Organizatora, przede wszystkim (między innymi) błąd połączenia, wydajność serwera, utrzymanie bezpiecznego połączenia sieciowego. Organizator i Administrator nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w związku z niniejszym punktem.

 

8.5        Pełen zbiór Zasad Konkursu można uzyskać na Witrynie oraz pod adresem Organizatora określonym w punkcie 1.1 niniejszych Zasad. Więcej informacji można uzyskać, wysyłając e-mail na adres everydayme@pelargos.com.pl.

 

 

 

Warszawa, 05.06.2018 r.
Procter and Gamble DS Polska sp z o.o.